Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Dorsey 396 (written) kqŭn-tcĭn´-si five
Dorsey 396 (written) tsa-wăq´-kai-ye-k’a six people
Dorsey 396 (written) tsa-wăq´-kai-ye six
Dorsey 396 (written) psinçl´-‘ăn-k’a seven people
Dorsey 396 (written) psinçl´-‘ăn seven
Dorsey 396 (written) a-ts’u´-‘ăn-k’a eight people
Dorsey 396 (written) a-ts’u´-‘ăn eight
Dorsey 396 (written) hĭ-tc’i´-‘ăn-k’a nine people
Dorsey 396 (written) hĭ-tc’i´-‘ăn nine
Dorsey 396 (written) t’i´-stcĭ-k’a ten people
Dorsey 396 (written) t’i´-stcĭ ten
Dorsey 396 (written) a-ts’u´k’i-u´-k’a twenty people
Dorsey 396 (written) a-ts’u´-k’i-u twenty