Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) opeinisha, opeinishok boy garçon apa͞ehnīhsaeh, apa͞ehnīhsak
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Apatawishikiew mixed-race, mixed-blood woman femme métis āpaehtawesiahkiw
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Apatawishikiew + kisha young mixed-raced, mixed-blood woman jeune femme métis āpaehtawesiahkēhsaeh
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Oshkiwanew young man jeune homme, idem. oskīneniw
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Nashé my younger brother (sister) mon plus jeune frère (soeur) naehsēh
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) nashéméshisha my youngest brother mon tout petit frère naehsēmaehsēhsaeh
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Pinèshiew eagle aigle pena͞ehsiw
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Pinèshiashesha young eagle jeune aigle pena͞ehsyahsēhsaeh
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Pi paddle aviron pīh
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Pisha little oar petit aviron pīhsaeh
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Ani bullet balle anīh
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) anosha little bullet petit balle anōhsaeh
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Kashkakatzikon fence clôture kaskāhkocekan
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Kesha little fence petite- kaskāhkocekēhsaeh
Gachet 1862 Ch1 Nouns pp. 257-263 (written) Potawokon fireplace cheminée pōtawakan