CognatesForm Source Language Translation
Miami-Illinois
ahtenye·škawe·wa Goddard & Thomason (2014) Meskwaki
arera8a8a LeBoullenger Miami-Illinois
aromina LeBoullenger Miami-Illinois
assic8iniki8a Largillier Miami-Illinois
inenamwa Goddard & Thomason (2014) Meskwaki
kolawatolo Jacob Dunn Miami-Illinois
kukēendgeemee Trowbridge Miami-Illinois
mawi Goddard & Thomason (2014) Meskwaki
me·sčihta·w Wolvengrey 2001 Cree
menchimer8ia Largillier Miami-Illinois
mizā́‘akī Michelson (1916) Miami-Illinois
naanekoti Voegelin(n.d.) Shawnee
nahasta·w Wolvengrey 2001 Cree
nahasta·w Wolvengrey 2001 Cree