pakantam- (v.tran.inan) Strike it, hit it


Basic Forms
Myaamia English
peekantamaani I hit it
peekantamaanki we (excl.) hit it
peekantamankwi we (incl.) hit it
peekantamani you hit it
peekantameekwi you (pl.) hit it
peekantanki he/she hits it

Command Forms
Myaamia English
pakantanto you hit it!
pakantamooko you (pl.) hit it!
pakantantaawi let's hit it!

Example Sentences
Myaamia English
peekantamaani pahkwaahkoni I hit the ball
pakantanto sakahaakani hit the nail!

This page has been visited 89 times.