ampihsaa- (v.an.intran) Jump


Basic Forms
Myaamia English
eempihsaani I jump
eempihsaanki we (excl.) jump
eempihsaayankwi we (incl.) jump
eempihsaayani you jump
eempihsaayiikwi you (pl.) jump
eempihsaaci he / she jumps

Command Forms
Myaamia English
ampihsaalo you jump!
ampihsaako you (pl.) jump!
ampihsaataawi let's jump!

Example Sentences
Myaamia English
noonki ampihsaako you (pl.) jump now!

This page has been visited 203 times.