kyaasi- (v.an.intran) Hide oneself, be hidden


Basic Forms
Myaamia English
kyaasiaani I am hiding
kyaasiaanki we (excl.) are hiding
kyaasiyankwi we (incl.) are hiding
kyaasiyani you are hiding
kyaasiyiikwi you (pl.) are hiding
kyaasici he / she is hiding
kyaasiciki they are hiding

Command Forms
Myaamia English
kyaasilo you hide!
kyaasiko you (pl.) hide!
kyaasitaawi let's hide!

Example Sentences
Myaamia English
ceeki aweeya kyaasiko everyone hide!

This page has been visited 123 times.