moohkii- (v.an.intran) Surface, emerge (from water)


Basic Forms
Myaamia English
moohkiaani I emerged
moohkiaanki we (excl.) emerge
moohkiiyankwi we (incl.) emerge
moohkiiyani you emerge
moohkiiyiikwi you (pl.) emerge
moohkiici/moohkiita he emerges
moohkiiciki they emerge

Command Forms
Myaamia English
moohkiiko you (pl.) emerge!
moohkiitaawi let's emerge!
moohkiilo you emerge!

This page has been visited 4 times.