oošihsaa- (v.an.intran) Fall down


Basic Forms
Myaamia English
oošhsaani I fell down
oošhsaanki we (excl.) fell down
oošhsaayankwi we (incl.) fell down
oošhsaayani you fell down
oošhsaayiikwi you (pl.) fell down
oošhsaaci he/she fell down
oošhsaaciki they fell down

Command Forms
Myaamia English
oošhsaalo you fall down!
oošhsaako you (pl.) fall down!
oošhsaataawi let's fall down!

This page has been visited 51 times.