kiilhsooki (Special noun) Month names


Basic Forms
Myaamia English
mahkoonsa kiilhswa Young Bear Moon
aanteekwa kiilhswa Crow Moon
cecaahkwa kiilhswa Sandhill Crane Moon
wiihkoowia kiilhswa Whippoorwill Moon
paaphsaahka niipinwiki Mid-summer
kiišiinkwia kiilhswa Green Corn Moon
mihšiiwia kiilhswa Elk Moon
šaašaakayolia kiilhswa Grass Burning Moon
kiiyolia kiilhswa Smokey Burning Moon
ayaapeensa kiilhswa Young Buck Moon
ayaapia kiilhswa Buck Moon
mahkwa kiilhswa Bear Moon
waawiita kiilhswa Lost Moon
kiilhsooki Months

This page has been visited 499 times.