kiilihsw- (n.an) Sun, Moon, Month, Clock


Basic Forms
Myaamia English
kiilhswa Sun, Moon, Month, Clock

Example Sentences
Myaamia English
keetwi iilaacimwita kiilhswa What time is it?
niiwi iilaacimwita kiilhswa It is 4:00
nkoti kiilhswa One month
kiilhswa iihkikilita neepale The sun is half green, as during a partial eclipse
pooneelimaki iilaacimwita kiilhswa I lost track of time.
keetwi kiilhswa noonki What month is it?
taaniši kiilhswa iišihšinki What phase of the moon is it?

This page has been visited 177 times.