-iik- (n.inan.dep) House, home


Basic Forms
Myaamia English
niiki My house
kiiki Your house
awiiki His house
niikinaani Our (exclusive) house
niikinaana Our (exclusive) houses
kiikinaani Our (inclusive) house
kiikinaana Our (inclusive) houses
kiikawe Your (plural) house
kiikawa Your (plural) houses
awiikawe Their house
awiikawa Their houses

Example Sentences
Myaamia English
awiikinkiši to his/her house

This page has been visited 202 times.