-hkaš- (n.inan.dep) Nail


Basic Forms
Myaamia English
nihkaši My nail
nihkaša My nails
kihkaši Your nail
kihkaša Your nails
ahkaši His / her nail
ahkaša His / her nails
nihkašinaana Our (exclusive) nails
kihkašinaana Our (inclusive) nails
kihkašawa Your (plural) nails
ahkašawa Their nails

This page has been visited 142 times.