-iilaw- (n.inan.dep) Portion of food, one's food


Basic Forms
Myaamia English
niilawi My food
kiilawi Your food
awiilawi His/her food
niiloonaani Our (exclusive) food
kiiloonaani Our (inclusive) food
kiiloowe Your (plural) food
awiiloowe Their food

Example Sentences
Myaamia English
pinšiwa awiilawi meeneehwiki The cat food is gone
pinšiwa awiilawi Cat food
alemwa awiilawi Dog food

This page has been visited 116 times.