waawiinaakan- (n.inan) Biscuit, bread, muffin


Basic Forms
Myaamia English
waawinaakani Biscuit, muffin
waawinaakana Biscuits, muffins

Example Sentences
Myaamia English
waawinaakana-nko meehtiteeki Are the muffins/biscuits ready?
soonkanki waawinaakani Cracker
soonkanki waawinaakana Crackers
miincipi waawinaakani Cornbread

This page has been visited 75 times.