wiintaakan- (n.inan) Book


Basic Forms
Myaamia English
wiintaakani Book
wiintaakana Books

Example Sentences
Myaamia English
wiintaakani-nko ahtooyani, kati wiintamaani Do you have a book I can read?
keešihiwia awiintaakanemi The bible
wiintaakani manto Grab a book
wiintaakani wilahtoolo Put the book away
taanaaha niwiintaakanemi Where is my book?
teehsooninki eehteeki wiintaakani The book is on the shelf
teehsooninki ahtoolo wiintaakani Put the book on the shelf!

This page has been visited 131 times.