eephšikaateekan- (n.inan) Little toe


Basic Forms
Myaamia English
eephšikaateekani Little toe
eephšikaateekana Little toes

This page has been visited 98 times.