naapinaakan- (n.inan) Shirt


Basic Forms
Myaamia English
naapinaakani Shirt
naapinaakana Shirts

Example Sentences
Myaamia English
ceeleelintamaani ooniini naapinaakani I like this shirt
ninaapinaakani keehpeekinki My shirt is dirty

This page has been visited 54 times.