mayaawikaan- (n.inan) A center (general)


Basic Forms
Myaamia English
mayaawikaani A center (general)

Example Sentences
Myaamia English
neepwaaminta mayaawikaani Student Center
aahkohkaanki mayaawikaani Recreational Center
aahkohkaanki mayaawikaaninkiši iiyaayaani I am going to the Recreation Center
aahkohkaanki mayaawikaaninkonci pyaayaani I am coming from the Recreation Center
neepwaaminta mayaawikaaninkiši iiyaayaani I am going to the Student Center
neepwaaminta mayaawikaaninkonci pyaayaani I am coming from the Student Center

This page has been visited 105 times.