tipeelinkiikaan- (n.inan) Tribal Office, Headquarters


Basic Forms
Myaamia English
tipeelinkiikaani Tribal Office, Headquarters

Example Sentences
Myaamia English
tipeelinkiikaaninkiši iiyaayaani I am going to Headquarters
tipeelinkiikaaninki eepiaani I am at Headquarters

This page has been visited 95 times.