tipahaakaanihs- (n.inan) Minute


Basic Forms
Myaamia English
tipahaakaanhsi Minute

Example Sentences
Myaamia English
alimaahkiaani kati yaalanwi tipahaakaanhsi I will be ready in five minutes
wiiciilamilo nkoti tipahaakaanhsi Help me in a minute

This page has been visited 77 times.