miikaal- (v.tran.an) Fight him


Basic Forms
Myaamia English
meekaalaaci/meekaalaata he fights him
meekaalaka I fight him
meekaalilaani I fight you
meekaašiyani you fight me
meekaalaci/meekaalata you fight him
meekaašici/meekaašita he fights me
meekaalihki he fights you

Command Forms
Myaamia English
miikaašilo you fight me!
miikaašiko you (pl.) fight me
miikaalaataawi let's fight him

This page has been visited 3 times.