aašoohkoonawahki- (v.inan.intran) It is sleet


Basic Forms
Myaamia English
aašoohkoonawahkiki It is sleet
aašoohkoonawahkiwi It is sleet

This page has been visited 151 times.