ciinkweewaankan- (n.an) Thunder being feather


Basic Forms
Myaamia English
ciinkweewaankana Thunder being feather
ciinkweewaankanaki Thunder being feathers

This page has been visited 88 times.