Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Gatschet (236) (written) Sah-cock-wah Miller
Gatschet (236) (written) Mesha-cot-o-loquah
Gatschet (236) (written) Pesha-wah Luther
Gatschet (236) (written) Wah-sah-con-gah
Gatschet (236) (written) No-ock-ah-po
Gatschet (236) (written) To-san-e-quah
Gatschet (236) (written) O-zande-quah
Gatschet (236) (written) Non-dow-wap-sha
Gatschet (236) (written) Linepezequah
Gatschet (236) (written) Länipíži=kwē
Gatschet (236) (written) Appin-zac-quah
Gatschet (236) (written) School Section
Gatschet (236) (written) Tíshkokwa fem., now 80y. 4 miles north of Miami. very lively—
Gatschet (236) (written) MaKatetchíngwia Bill Laverdy (?), (young) "black thunder"
Gatschet (236) (written) Minanxkwatua masc., Peter Cloud, min—in bunches