Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Gatschet (236) (written) Wah-win-des-keah
Gatschet (236) (written) Nop-shin-gah
Gatschet (236) (written) Cha-que-sa ke-ah
Gatschet (236) (written) Chin-qua-chin-gah
Gatschet (236) (written) Pe-to-tom-e-ah
Gatschet (236) (written) Te-co-she-ah French
Gatschet (236) (written) Pe-nah que nom-e-quah
Gatschet (236) (written) Mo-na-pa-te-ah Toussaint Rubedeaux
Gatschet (236) (written) Pah-com-domwah
Gatschet (236) (written) Cosomsah Peter Lafalia
Gatschet (236) (written) Mah-ka-shin-gah Samuel Stanley
Gatschet (236) (written) Lehin-qui-sah
Gatschet (236) (written) Shon-ma-com-o-quah
Gatschet (236) (written) Wah-pe-mongo-quah
Gatschet (236) (written) Wah-pe-mun-qua