Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Gatschet (236) (written) So-co-com-wah
Gatschet (236) (written) Shishe-pah Nicolas Gouin "duck"
Gatschet (236) (written) So-we-longe-se-ah John Pidgeon
Gatschet (236) (written) Tah-wah-qua-ke-mun-quah John Delaware
Gatschet (236) (written) Wan-zop-pea sunrise
Gatschet (236) (written) Kish-e-co-quah "sun-female"
Gatschet (236) (written) Chap-e-son-quah
Gatschet (236) (written) Wah-pon-e-cop-wah
Gatschet (236) (written) Wah-pon-ock-shin-gah
Gatschet (236) (written) Wah-pon-ge-quah
Gatschet (236) (written) Kah-tah-ke-munge-quah
Gatschet (236) (written) Wop-shin-gah
Gatschet (236) (written) Lop-ze-ne-quah
Gatschet (236) (written) Ze-pe-quah river-woman
Gatschet (236) (written) Lon-ke-com-ah