Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Gatschet (236) (written) Lan-de-qah-keson-e-quah
Gatschet (236) (written) Wah-ne-como-quah
Gatschet (236) (written) Ah-che-pon-ga John Rubedeaux
Gatschet (236) (written) Wah-pe-mongo-quah
Gatschet (236) (written) Too-san-e-ah Tom
Gatschet (236) (written) Wah-pah-keke quah
Gatschet (236) (written) Sha-ka-co-quah
Gatschet (236) (written) Kish-e-co quah Valleys wife (2)
Gatschet (236) (written) Non-edah-ka-shinga
Gatschet (236) (written) O-zan-de-ah cottonwood=tree
Gatschet (236) (written) Sah-ka-cha-quah
Gatschet (236) (written) Metah-quon-sah-quah
Gatschet (236) (written) Wah-so-con-gah sun rising, commencing to shine
Gatschet (236) (written) wassekánga sun rising, commencing to shine
Gatschet (236) (written) Wah-sah-com-o-quah sunrise=woman