Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Dunn (OK) (written) inó-kĭ-läm-wa he used to be a dog
Dunn (OK) (written) Päkĭ-ci-ani manetwa --you are-- thou art beautiful⎮spirit
Dunn (OK) (written) Pialo nalilangi Come thou! We come to seek thee
Dunn (OK) (written) Kitalawinamawi Kä-a-kwi-an-gi Will You forgive us⎮we have done wrong
Dunn (OK) (written) malauq wainangosiangi Evil⎮we are separating (about to separate)
Dunn (OK) (written) no-sí-na kĭ-cĭ-kun'-gĭ wä-a-kí-a-nĭ́ mä-tcä-lĭ́-mä-ko-kwĭ ki-wĭn-zó-nä-mĭ;
Dunn (OK) (written) A-ki-ma-yo-ta-ká-nĭ pi-a-ki;
Dunn (OK) (written) owa-ha na-pi ka-ti ci-li-ni-a-nĭ mi-ta-ki-ún-gi,
Dunn (OK) (written) na-pi-la-ni i-ci-naq-ki ki-ci-kun-gi.
Dunn (OK) (written) Mi-li-lo-mä nungi ka-ki-kwä ä-ka-ma-wa-pan-gi wa-wi-na-ka-ni
Dunn (OK) (written) nä-hi wa-ni-pi-la-ki-lo ni-lo-na ma-sä-na-ha-man-gi ĭ-cĭ ni-lo-na wa-na-pi-la-ki-an-gi ma-sä na-ha-ma-wa-min-djĭ-kĭ.
Dunn (OK) (written) A-pó-ci wi-ka-ta a-wac-o-lon'-mä mä-lauq'-ki ci-lín-i-an-gi,
Dunn (OK) (written) a-tä-ci ci-kwĭ-hi-lo-mä mä-lauq-kin-gon-dji.
Dunn (OK) (written) Ki-ta-ki-na-yo-ta-ka-ni,
Dunn (OK) (written) ki-paq-kwa-li-mäq-kwí,