aapweeyohsee- (v.an.intran) Walk back


Basic Forms
Myaamia English
aapweeyohsiaani I walk back
aapweeyohsiaanki we (excl.) walk back
aapweeyohseeyankwi we (incl.) walk back
aapweeyohseeyani you walk back
aapweeyohseeyiikwi you (pl.) walk back
aapweeyohseeci he / she walks back
aapweeyohseeciki they walk back

Command Forms
Myaamia English
aapweeyohseelo you walk back!
aapweeyohseeko you (pl.) walk back!
aapweeyohseetaawi let's walk back!

This page has been visited 6 times.