waanantakihšin- (v.an.intran) Lay quietly


Basic Forms
Myaamia English
waanantakhšinaani I lay quietly
waanantakhšinaanki we (excl.) lay quietly
waanantakhšinankwi we (incl.) lay quietly
waanantakhšinani you lay quietly
waanantakhšineekwi you (pl.) lay quietly
waanantakhšinki he/she lies quietly

Command Forms
Myaamia English
waanantakhšinto you lay quietly!
waanantakhšinooko you (pl.) lay quietly!
waanantakhšintaawi let's lay quietly!

This page has been visited 91 times.