tahkaahsin- (v.inan.intran) It is a cold wind


Basic Forms
Myaamia English
teehkaahsinki It is a cold wind
tahkaahsinwi It is a cold wind

Example Sentences
Myaamia English
noonki kaahkiihkwe mayaawi teehkaahsinki it is a very cold wind today
tahkaahsinwi-nko is it a cold wind?

This page has been visited 119 times.