mihšipakwaapow- (n.inan) Tea


Basic Forms
Myaamia English
mihšipakwaapowi Tea

Example Sentences
Myaamia English
aweena kati minki mihšipakwaapowi Who (sg.) wants tea to drink?
aweeniiki kati minkiki mihšipakwaapowi Who (pl.) wants tea to drink?
mihšipakwaapowi-nko minani Do you drink tea?
mihšipakwaapowi kiišaaphkisamaani I am warming up some tea

This page has been visited 110 times.