papankišaapiikat- (v.inan.intran) flat threads, flat strings, ribbons


Basic Forms
Myaamia English
peepankišaapiikahki it is flat string, thread, ribbon
papankišaapiikatwi it is a flat string, thread, ribbon

Example Sentences
Myaamia English
peepankišaapiikahkia eehkwaatamenki ribbonwork
waawaahsinaakwahkia peepankišaapiikahkia shimmering ribbons

This page has been visited 109 times.