nipwaantiikaan- (n.inan) Schoolhouse


Basic Forms
Myaamia English
nipwaantiikaani Schoolhouse

Example Sentences
Myaamia English
Upham nipwaantiikaani iiyaayaani I am going to Upham hall
nipwaantiikaaninkonci pyaayaani I am coming from school

This page has been visited 108 times.