Stems
Name Translation Part of Speech
aalhsaalakiinkwaakan- Eyeglasses n.inan
asaahsion- Tattoo n.inan
šiišwahaakan- Paint brush n.inan
ayaapi- Buck, Stag n.an
atamaapam- be busy looking at him v.tran.an
kipohkaa- shut, close up v.inan.intran
pepyaahšin- lie alongside v.an.intran
eehsipana siipiiw- Big Raccoon Creek n.inan
kinwikam- Calumet River n.inan
waalantaakanisiip- Coal River (West Virginia) n.inan
mooyiinkweena siipiiw- Des Moines River (Iowa), La Moine River (Illinois) n.inan
neešwakamiik- Double Creek (Oklahoma) v.inan.intran
naatoowia siipiiw- East River (West Virginia) n.inan
pakaani siipiiw- Elk River (West Virginia) n.inan
mihšiiwiateehi siipiiw- Elkhart River n.inan