Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Gatschet (236) (written) Low-wange-ah Jim Squirrel
Gatschet (236) (written) Pem-y-o tom-wah
Gatschet (236) (written) Lah-o-peshequah Sally Honeywell (-ville)
Gatschet (236) (written) Wahpepezha Little Baptiste "white whale, Wea
Gatschet (236) (written) Suwah-ne-ke-kequa
Gatschet (236) (written) Sho-como-quah
Gatschet (236) (written) Chin-como-quah
Gatschet (236) (written) Wah-pepe-como-quah
Gatschet (236) (written) Wah-she(?)-ke-to quah
Gatschet (236) (written) Cha-wah-pe-mun-wah
Gatschet (236) (written) Chap-on-do-seah
Gatschet (236) (written) Che-min-apo
Gatschet (236) (written) Wan-zop-eah sunrise
Gatschet (236) (written) Nah-wan-jim-wah
Gatschet (236) (written) Shap (?)-pon do se ah Junior