Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Gatschet (236) (written) wassekomo-kwē sunrise=woman
Gatschet (236) (written) Wan-zop-pe-ah Beaver (2)
Gatschet (236) (written) Wah-wah-ke-que-ah
Gatschet (236) (written) Kin-gétah no tah
Gatschet (236) (written) Pe-to-tom-o-quah
Gatschet (236) (written) Nah-wah-qua-se-quah
Gatschet (236) (written) She-ke-na-quah
Gatschet (236) (written) Miami Indians of 1858. Louisa Minnie and 10 other English names
Gatschet (236) (written) all English or French names
Gatschet (236) (written) (Old) Wah-sah-cuck
Gatschet (236) (written) Pe-pe-an
Gatschet (236) (written) Joetah
Gatschet (236) (written) Francis & Nancy Popash
Gatschet (236) (written) Pap-ke-cha
Gatschet (236) (written) Kee-chee-co-quah